TAILIEUCHUNG - Ứng dụng bộ chỉ số Gov - Score để đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp hiện nay

Đánh giá chất lượng quản trị công ty (QTCT) tại Việt Nam luôn là một mong muốn của các Cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, bởi đó là cơ sở tin cậy cho những nhà đầu tư để có phương án cải tiến thích hợp cho các nhà khởi nghiệp trên nền tảng có sẵn. | Ứng dụng bộ chỉ số Gov - Score để đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp hiện nay ỨNG DỤNG BỘ CHỈ SỐ GOV-SCORE ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG LÀN SÓNG KHỞI NGHIỆP HIỆN NAY . Nguyễn Vĩnh Khương Khoa Tài Chính-Kế Toán, ĐH Nguyễn Tất Thành Tóm tắt Đánh giá chất lượng quản trị công ty (QTCT) tại Việt Nam luôn là một mong muốn của các Cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, bởi đó là cơ sở tin cậy cho những nhà đầu tư để có phương án cải tiến thích hợp cho các nhà khởi nghiệp trên nền tảng có sẵn. Thời gian gần đây, chất lượng QTCT đã được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn sau nhiều vụ sụp đổ lớn trên thế giới và tại Việt Nam như Enron, Worldcom, Vinashin có phần lớn nguyên nhân xuất phát từ QTCT. Vì vậy, QTCT được đánh giá tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám đốc (BGĐ), các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, giúp ích cho quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Từ khóa: Quản trị công ty, bộ chỉ số Gov. Abstract Assess the quality of corporate governance (CG) in Vietnam has always been a desire of the shareholders and parties related because it is a reliable basis for investors to plan for improvements suitable. Recently, the quality of corporate governance is concerned and much more research after the collapse in the world and in Vietnam such as Enron, WorldCom, Vinashin has largely come from corporate governance reasons. Therefore, corporate governance is evaluated important significance in creating a harmonious relationship between the Board, the Board of Managers, shareholders and other interested parties concerned, benefit restructuring process now contributes positively to enhancing corporate value, increase investment and sustainable development for businesses and the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.