TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10906-3:2017

TCVN 10906-3:2017 được xây dựng trên cơ sở tài liệu “Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision ” (Section 1) của Chương trình IPv6 Ready Logo. TCVN 10906-3:2017 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các bài kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật của IPv6 theo TCVN 9802-1:2013. Tiêu chuẩn này được dùng để đánh giá tính tuân thủ của các thiết bị nút IPv6. | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10906-3 2017 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10906-3 2017 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 IPV6 - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 3 KIỂM TRA CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT IPV6 Internet Protocol Version 6 IPv6 - Protocol conformance - Part 3 Test for IPv6 specification Lời nói đầu TCVN 10906-3 2017 được xây dựng trên cơ sở tài liệu Phase-1 Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision Section 1 của Chương trình IPv6 Ready Logo. TCVN 10906-3 2017 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 IPV6 - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 3 KIỂM TRA CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT IPV6 Internet Protocol Version 6 IPv6 - Protocol conformance - Part 3 Test for IPv6 specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các bài kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật của IPv6 theo TCVN 9802-1 2013. Tiêu chuẩn này được dùng để đánh giá tính tuân thủ của các thiết bị nút IPv6. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi nếu có . TCVN 9802-1 2013 Giao thức Internet phiên bản 6 IPv6 - Phần 1 Quy định kỹ thuật . 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau đây. Nhóm thuật ngữ về địa chỉ Tiền tố prefix Một chuỗi bit bao gồm một số bit đầu của địa chỉ. Địa chỉ link-layer link-layer address Định danh tầng liên kết cho một giao diện. Ví dụ bao gồm những địa chỉ IEEE 802 cho các liên kết Ethernet. Địa chỉ on-link on-link Một địa chỉ được gán cho một giao diện trên một liên kết cụ thể. Một nút mạng xem một địa chỉ là địa chỉ on-link nếu - Địa chỉ đó được bao hàm bởi một trong các tiền tố của liên kết chẳng hạn đã .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.