TAILIEUCHUNG - Hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Nguồn nhân lực được hiểu khác nhau từ điểm nhìn của quản lý và từ quan điểm của kế toán. Từ quan điểm quản lý của xem “Human Resource là tài sản quan trọng nhất của một Doanh nghiệp.” | Hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Tham gia viết bài: ThS. Lê Thị Hải Đường HỖ TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Nguồn nhân lực được hiểu khác nhau từ điểm nhìn của quản lý và từ quan điểm của kế toán. Từ quan điểm quản lý của xem “Human Resource là tài sản quan trọng nhất của một Doanh nghiệp.” Từ quan điểm kế toán của xem, “Human Resource là một khoản chi cho một tổ chức” đã phân tích những khía cạnh của nguồn nhân lực là tài sản và có khía cạnh của nguồn nhân lực và được xem như là một khoản chi cho một Doanh nghiệp. Trong thực tế, mỗi Doanh nghiệp có quyền tạo và sử dụng nguồn nhân lực. nguồn nhân lực tiềm năng sẽ hình thành các sản phẩm trong tương lai và nó là một phép đo giá trị tiền tệ. Theo chương trình giảng dạy về các khái niệm về nguồn nhân lực được hiểu như là tất cả các cá nhân tham gia vào bất kỳ hoạt động và vai trò trong tổ chức. Nguồn nhân lực bao gồm các khả năng, tính cách vật chất, trí tuệ và nhân lực để đáp ứng một nhu cầu nhất định của xã hội. Xét theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để đánh giá tiềm năng phát triển của một quốc gia, khu vực, từng địa phương, ngành, tổ chức và doanh nghiệp, trong đó nguồn nhân lực bao gồm cả thể chất và tinh thần. Xét theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực được hiểu là số lượng và chất lượng của lực lượng lao động trong mỗi Doanh nghiệp. Trong quản lý nguồn nhân lực, nguồn nhân lực của tổ chức được coi là tài sản quan trọng nhất, bởi vì phần lớn tài nguyên con người tạo ra tài sản sâu khác. Các nguồn lực khác chúng ta càng khai thác, họ càng có sản phẩm nào hoặc kiệt sức, nhưng nguồn nhân lực họ càng được khai thác, họ càng có khả năng được tái tạo. Khi nguồn nhân lực là tài sản được sử dụng nó sẽ biết làm thế nào để khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn lực khác. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về nguồn nhân lực quan niệm chung như nguồn nhân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.