TAILIEUCHUNG - TCVN 10607-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-2:2014 quy định các yêu cầu tối thiểu cho cấu trúc và nội dung của một trường hợp đảm bảo. Trường hợp đảm bảo bao gồm một đòi hỏi mức cao cho đặc tính của một hệ thống hay sản phẩm (hoặc tập các đòi hỏi), lập luận có hệ thống liên quan tới đòi hỏi đó, bằng chứng và các giả định rõ ràng làm cơ sở cho lập luận này. Việc lý luận thông qua nhiều mức đòi hỏi mức thấp, lập luận có cấu trúc này kết nối đòi hỏi mức cao với bằng chứng và các giả định. | TCVN 10607-2 2014 TCVN 10607-2 2014 ISO IEC 15026-2 2011 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẢM BẢO Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 2 Assurance case Lời nói đầu TCVN 10607-2 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 15026-2 2011. TCVN 10607-2 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10607 ISO IEC 15026 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10607-1 2014 ISO IEC 15026-1 2013 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 1 Khái niệm và từ vựng - TCVN 10607-2 2014 ISO IEC 15026-2 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 2 Trường hợp đảm bảo - TCVN 10607-3 2014 ISO IEC 15026-3 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 3 Mức toàn vẹn hệ thống - TCVN 10607-4 2014 ISO IEC 15026-4 2012 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 4 Đảm bảo trong vòng đời. KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẢM BẢO Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 2 Assurance case 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho cấu trúc và nội dung của một trường hợp đảm bảo. Trường hợp đảm bảo bao gồm một đòi hỏi mức cao cho đặc tính của một hệ thống hay sản phẩm hoặc tập các đòi hỏi lập luận có hệ thống liên quan tới đòi hỏi đó bằng chứng và các giả định rõ ràng làm cơ sở cho lập luận này. Việc lý luận thông qua nhiều mức đòi hỏi mức thấp lập luận có cấu trúc này kết nối đòi hỏi mức cao với bằng chứng và các giả định. Tiêu chuẩn này không nêu ra các yêu cầu về chất lượng nội dung trong một trường hợp đảm bảo. Hơn nữa tiêu chuẩn này nêu ra các yêu cầu về việc tồn tại các nội dung và cấu trúc của một trường hợp đảm bảo. Trong khi một vài chú thích và các thuật .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.