TAILIEUCHUNG - Thuế tài nguyên và vấn đề bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Thuế tài nguyên khoáng sản (TNKS) hiện hành chứa đựng nhiều bất cập. Bài báo phân tích các hạn chế của loại thuế này, đề xuất các giải pháp nhằm làm cho thuế TNKS trở thành một trong các công cụ hữu hiệu bảo vệ và khai thác hợp lý TNKS, một loại tài nguyên rất đặc thù: Có khối lượng giới hạn và không tái tạo. | Thuế tài nguyên và vấn đề bảo vệ tài nguyên khoáng sản THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Nguyễn Thị Thùy Hương1 TÓM TẮT Thuế tài nguyên khoáng sản (TNKS) hiện hành chứa đựng nhiều bất cập. Bài báo phân tích các hạn chế của loại thuế này, đề xuất các giải pháp nhằm làm cho thuế TNKS trở thành một trong các công cụ hữu hiệu bảo vệ và khai thác hợp lý TNKS, một loại tài nguyên rất đặc thù: có khối lượng giới hạn và không tái tạo. Từ khóa: Thuế, tài nguyên, khoáng sản. 1. Vấn đề đặt ra Theo Luật Thuế TN hiện hành [2], thuế TNKS 1), điều này vô tình khuyến khích DNM khai thác theo được hình thành từ 2 yếu tố là: sản lượng TN (căn cứ kiểu “bóc lột” tài nguyên, dễ làm khó bỏ. tính thuế) và tỷ suất thuế. Cả 2 yếu tố này đều có các c. Tinh quặng: Theo căn cứ này, thuế TNKS phản hạn chế, được phân tích sau: ánh được toàn bộ khối lượng khoáng sản là thương lượng tính thuế TNKS phẩm, song lại không tính đến tổn thất trong chế biến Lấy sản lượng TN làm căn cứ tính thuế, không khoáng sản (trong hình ký hiệu là T2). Theo luật thuế khuyến khích các doanh nghiệp mỏ (DNM) chống tổn TN hiện hành, tinh quặng được coi là căn cứ tính thuế. thất trong khai thác và chế biến khoáng sản. Với cách này, thuế TNKS đã bỏ qua 2 loại tổn thất là Với TNKS, các khối lượng TN có thể lấy làm căn cứ tổn thất trong khai thác (T1) và tổn thất trong chế biến tính thuế được mô tả theo Hình 1: (T2). Vì là TN có giới hạn, không tái tạo, việc chống tổn thất trong khai thác chế biến khoáng sản có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tổn thất khoáng sản ở Việt Nam là vấn đề lớn. Ví dụ với than, theo [1] tổn thất trong khai thác lộ thiên ước tính từ 6-15%, hầm lò từ 25-45%. Chỉ với 1 mỏ được đo đếm cụ thể là mỏ Vàng Danh, tổn thất lên đến 62,7%. ▲Hình 1. Các loại khối lượng TNKS có thể sử dụng làm căn cứ tính thuế - Nguồn: Tác giả nghiên cứu và tính toán . Tỷ suất thuế Trong Luật thuế TN năm 2009 có các hạn chế sau: a. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.