TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33 2018 BTNMT QCVN 33 2018 BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported paper scraps for production Lời nói đầu QCVN 33 2018 BTNMT thay thế QCVN 33 2010 BTNMT QCVN 33 2018 BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 08 2018 TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported paper scraps for production 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh . Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu tạp chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. . Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. . Đối tượng áp dụng . Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu giấy từ nước ngoài. . Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nhập khẩu phế liệu giấy phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. . Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau . Tạp chất là các chất vật liệu không phải là giấy lẫn trong phế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.