TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô dịch Liquid biopsy tại Bệnh viện Trung Ương Huế: Nhân một trường hợp ung thư buồng trứng

Bài viết báo cáo một trường hợp sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để nhuộm mẫu mô dịch trong ung thư buồng trứng. Bài viết so sánh kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô dịch với nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô u. | Nghiên cứu kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô dịch Liquid biopsy tại Bệnh viện Trung Ương Huế: Nhân một trường hợp ung thư buồng trứng Nghiên cứu kỹ thuật nhuộm Bệnh viện hóaTrung mô miễn ương dịch. Huế NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHUỘM HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRÊN MẪU MÔ DỊCH LIQUID BIOPSY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ BUỒNG TRỨNG Phạm Nguyên Cường1, Nguyễn Thanh Xuân1, Phạm Như Huy1 TÓM TẮT Chúng tôi báo cáo một trường hợp sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để nhuộm mẫu mô dịch trong ung thư buồng trứng. Chúng tôi so sánh kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẩu mô dịch với nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô u. Kết quả: sự bộc lộ các dấu ấn hóa mô miễn dịch trên mẫu mô dịch có kết quả tương tự với kết quả hóa mô miễn dịch trên mẫu mô u và đưa ra chẩn đoán tương đồng với kết quả sau mổ. Kết luận: việc nhuộm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô dịch có ý nghĩa trong việc đưa ra chẩn đoán chính xác mà không cần mổ bóc u. Việc thực hiện kỹ thuật đơn giản, nhanh chóng. ABSTRACT STUDY ON THE TECHNIQUE OF IMMUNOHISTOCHEMISTRY STAINING ON LIQUID BIOPSY SAMPLES IN HUE CENTRAL HOSPITAL: CASE STUDY OF OVARY CANCER Pham Nguyen Cuong, Nguyen Thanh Xuan, Phạm Nhu Huy We report a case of using the technique of immunohistochemistry for stainning the liquid biopsy in ovarian cancer. We compared the technique of immunohistochemistry on both of liquid biopsy samples and tumor tissue samples. Results: No differences in revealling the immunohistochemical markers on both of liquid biopsy samples and tumor tissue samples. Conclusion: Immunohistochemical staining of this sample of tliquid biopsy has a significance in diagnosis accurately without operating the tumor. This technical of immunohistochemistry stainning the liquid biopsy is simple and fast. Key words: immunohistochemistry, liquid biopsy, ovary cancer. I. ĐẶT VẤN ĐỀ phiến đồ tế bào dàn từ cặn lắng hoặc ly tâm dịch. Xét nghiệm tế bào học bằng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.