TAILIEUCHUNG - Dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp và an ninh lương thực

Bài viết đã tập trung phân tích về chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam và những định hướng dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp và an ninh lương thực được thể hiện qua các hoạt động như (i) Củng cố và phát triển các nội dung quan trắc thu thập số liệu khí tượng và nông nghiệp đối với từng trạm theo vùng và mùa vụ; (ii)Xây dựng các nội dung nghiên cứu dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp, an ninh lương thực,. | Dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp và an ninh lương thực KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ KHÍ HẬU CHO NÔNG NGHIỆP VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC Nguyễn Văn Viết (1) Lê Minh Nhật Mai Kim Liên TÓM TẮT Tổn thất và thiệt hại do BĐKH đối với nông nghiệp Việt Nam là không thể tránh khỏi và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Một trong số những phương án xây dựng cơ chế cấp quốc gia là tăng cường mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp với tài nguyên môi trường, cụ thể là dịch vụ khí hậu với sản xuất nông nghiệp. Để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, Bài báo đã tập chung phân tích về chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam và những định hướng dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp và an ninh lương thực được thể hiện qua các hoạt động như (i) Củng cố và phát triển các nội dung quan trắc thu thập số liệu khí tượng và nông nghiệp đối với từng trạm theo vùng và mùa vụ; (ii)Xây dựng các nội dung nghiên cứu dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp, an ninh lượng thực, giảm nhẹ tác động của thiên tai và thích nghi với BĐKH; (iii) Xây dựng và hiện đại hóa hệ thống thông tin dịch vụ khí hậu cho nông nghiệp và an ninh lương thực. Từ khóa: GFCS, Dịch vụ khí hậu, thích ứng với BĐKH, nông nghiệp. 1. Nhận biết về chiến lược phát triển nông nghiệp cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý vừa đạt hiệu quả kinh Việt Nam tế cao vừa BVMT, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên . Quan điểm phát triển nước, định hướng phát triển nông nghiệp xanh. Cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của nông . Mục tiêu nghiệp trong quá trình phát triển đất nước theo hướng Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển nhanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng trưởng xanh để toàn diện và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh chủ động ứng phó với BĐKH và BVMT. Nông nghiệp thái, nông nghiệp xanh, tăng trưởng xanh, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo để xác định chủng loại sản phẩm. Việt Nam trong giai đoạn tới phải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.