TAILIEUCHUNG - Squamous cell carcinoma (SCC) in a horseshoe kidney: Report of a rare disease

A horseshoe kidney (HSK) is the most common congenital renal fusion anomaly. HSKs are more likely than normal kidneys to have associated problems of stones, ureteropelvic junction obstruction, hydronephrosis, infection, kidney cancer. | Squamous cell carcinoma (SCC) in a horseshoe kidney: Report of a rare disease

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.