TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-5:2010/BYT

QCVN 4-5:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2010/TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất giữ màu được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. . | Nội dung Text Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-5 2010 BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-5 2010 BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT GIỮ MÀU National technical regulation on Food Additive - Colour retention agent HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 4-5 2010 BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22 2010 TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT GIỮ MÀU National technical regulation on Food additive - Colour retention agent I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng vệ sinh an toàn đối với các chất giữ màu được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với . Tổ chức cá nhân nhập khẩu xuất khẩu sản xuất buôn bán và sử dụng các chất giữ màu làm phụ gia thực phẩm sau đây gọi tắt là tổ chức cá nhân . . Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt . Các chất giữ màu là phụ gia thực phẩm được sử dụng để ổn định dùy trì hoặc làm tăng màu vốn có trong các sản phẩm thực phẩm. . JECFA monograph 1 - Vol. 4 JECFA monographs 1 - Combined compendium - JECFA monograph 1 - Vol. 4 JECFA monographs 1 - Combined compendium of food addiditive specifications Joint FAO WHO expert committee on food additives Volume 4 - Analytical methods test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications FAO 2006 Các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm Tập 4 Các phương pháp phân tích quy trình thử nghiệm dung dịch thử nghiệm được sử dụng hoặc tham chiếu trong yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm JECFA biên soạn FAO ban hành năm 2006. . Mã số Chemical Abstracts Service Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ. . TS test .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.