TAILIEUCHUNG - Staged volume radiosurgery for large arteriovenous malformation - a case study

Large Arteriovenous malformations (AVMs) are challenges to manage because of outcomes and adverse affects. Volume Staged Radiosurgery has been an appropriate approach when removal resection and embolization are not recommended. | Staged volume radiosurgery for large arteriovenous malformation - a case study

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.