TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu Dự trù vật tư sản xuất

Tài liệu cung cấp đến các bạn biểu mẫu Dự trù vật tư sản xuất hỗ trợ trong công tác dự trù kinh phí mua vật tư. biểu mẫu để nắm chi tiết nội dung. | Biểu mẫu Dự trù vật tư sản xuất DỰ TRÙ TiỀN M STT TÊN QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 1 GiẤY CARTON 2 LỚP 2 VÍT VÀNG 5P TÚI 1KG 55000 3 VÍT VÀNG 1,5P TÚI 1KG 55000 4 VÍT VÀNG 2,5P TÚI 1KG 55000 5 NHÁM VẢI CUỘN 60 CUỘN 195000 6 NHÁM TĂNG 60 HỘP 65000 7 NHÁM TĂNG 120 HỘP 65000 8 BĂNG KEO TRONG CÂY 55000 9 BĂNG KEO GiẤY 2P CÂY 35000 10 BĂNG KEO GiẤY 5P CÂY 35000 11 MŨI BAKE NÂU NGẮN VĨ 10 CÁI 45000 12 MŨI BAKE NÂU DÀI VĨ 10 CÁI 65000 13 LƯỠI CƯA LỌNG 5P VĨ 5 CÁI 75000 14 MŨI 3LI VĨ 10 CÁI 13000 15 MŨI 35 LI CÁI 35000 16 MŨI PHAY 8LI CỐT 6 CÁI 12000 17 MŨI PHAY 10LI CỐT 6 CÁI 13000 18 MŨI PHAY 8LI CỐT 12 CÁI 13000 19 MŨI PHAY 10LI CỐT 12 CÁI 14000 20 MŨI PHAY 8LI CỐT 6 CÓ BẠC ĐẠN CÁI 15000 21 MŨI PHAY 10LI CỐT 6 CÓ BẠC ĐẠN CÁI 17000 22 MŨI PHAY 12LI CỐT 6 CÓ BẠC ĐẠN CÁI 19000 23 MŨI PHAY 8LI CỐT 12 CÓ BẠC ĐẠN CÁI 16000 24 MŨI PHAY 10LI CỐT 12 CÓ BẠC ĐẠN CÁI 18000 25 MŨI PHAY 12LI CỐT 12 CÓ BẠC ĐẠN CÁI 19000 26 KEO 502 CHAI LỚN CÁI 40000 27 BÁT V30 XÂU 23000 28 THƯỚC KÉO CÁI 32000 29 BÚT LÔNG CÁI 8000 30 BÚT BI CÁI 4000 31 KHẨU TRANG HỘP 30000 TỔNG TRÙ TiỀN MUA VT SỐ LƯỢNG THÀNH TiỀN 0 10 550,000 10 550,000 5 275,000 1 195,000 2 130,000 2 130,000 20 1,100,000 50 1,750,000 10 350,000 2 90,000 2 130,000 2 150,000 2 26,000 5 175,000 10 120,000 10 130,000 10 130,000 10 140,000 10 150,000 10 170,000 10 190,000 10 160,000 10 180,000 10 190,000 10 400,000 20 460,000 5 160,000 10 80,000 10 40,000 5 150,000 8,451,000 GHI CHÚ GIÁ THEO VÍT 5P GIÁ THEO VÍT 5P LoẠI TỐT 110000 LoẠI TỐT 110000 LOẠI DÀY 170000/ CÂY LOẠI MỎNG NHIỀU LoẠI 20000/38000 NHIỀU LoẠI 25000/35000

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.