TAILIEUCHUNG - Giới thiệu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn

Bài viết nhằm xây dựng cơ sở khoa học trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải KNK trong quản lý chất thải rắn (CTR). | Giới thiệu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC BIỆN PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Đỗ Tiến Anh (1) Nguyễn Phương Thảo Vương Xuân Hòa Ngô Minh Nam (2) Nguyễn Viết Thành Trần Phương3 TÓM TẮT Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính (KNK) quốc gia năm 2010 và Báo cáo cập nhật 2 năm/1 lần của Việt Nam (Bộ TN&MT, 2014) đã nêu rõ, tổng phát thải KNK từ lĩnh vực chất thải năm 2010 là nghìn tấn CO2tđ, chiếm 5,78% tổng phát thải KNK ở Việt Nam. Hiện nay có nhiều nghiên cứu, dự án đánh giá tiềm năng giảm phát thải trong lĩnh vực chất thải và đạt các kết quả khả quan khi đưa ra nhiều giải pháp giảm phát thải hiệu quả. Tuy nhiên, để đưa các giải pháp này áp dụng trong thực tế cần có những đánh giá cụ thể về hiệu quả kinh tế, từ đó lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa điểm, khu vực cụ thể. Bài báo nhằm xây dựng cơ sở khoa học trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải KNK trong quản lý chất thải rắn (CTR). Kết quả nghiên cứu sẽ là tiền đề xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả kinh tế đối với từng giải pháp và áp dụng cho các thành phố, nhằm đề xuất và lựa chọn các định hướng ưu tiên giảm nhẹ KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ khóa: Chất thải, KNK, hiệu quả kinh tế. 1. Mở đầu Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng các nước đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam trên thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) cam kết giảm 8% lượng phát thải KNK so với kịch bản thông qua các hành động giảm phát thải KNK của phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% quốc gia. Việt Nam là nước thứ 74 trên thế giới đã gửi nếu nhận được hỗ trợ quốc tế, trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.