TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030

Bài viết này trình bày một phần kết quả của Dự án nêu trên về cơ sở khoa học phục vụ xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt tại tỉnh Vĩnh Long. | Nghiên cứu đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Phùng Chí Sỹ1 Võ Quốc Bảo2 TÓM TẮT Căn cứ vào hiện trạng quan trắc môi trường và đặc thù sông ngòi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các tác giả đã đề xuất chương trình quan trắc nước mặt giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến 2030, bao gồm: Quan trắc nước mặt chảy qua khu vực đô thị, khu dân cư đông đúc, khu vực chợ trung tâm, khu công nghiệp, làng nghề với 63 vị trí, trong đó có 5 vị trí quan trắc nền và 58 vị trí quan trắc tác động, quan trắc 17 thông số với tần suất 6 lần/năm (2 tháng/lần) (Nhóm 1); Quan trắc nước mặt chảy qua khu vực nông nghiệp, nông thôn, khu vực sinh thái, khu vực trồng lúa và nuôi trồng thủy sản với 22 vị trí quan trắc tác động, quan trắc 6 thông số với tần suất 6 lần/năm (2 tháng/lần) (Nhóm 2). Ngoài ra, các tác giả cũng đề xuất mạng lưới quan trắc tự động liên tục chất lượng môi trường nước mặt tại 5 trạm với 7 thông số nhiệt độ, pH, DO, độ mặn, TSS, COD, Amoni. Từ khóa: Nước mặt, chương trình quan trắc, quan trắc tự động. 1. Mở đầu Thực hiện Luật BVMT năm 2014, hàng năm Sở Tỉnh Vĩnh Long nằm trong vùng đồng bằng sông TN&MT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục BVMT xây Cửu Long, phía Bắc và Đông Bắc giáp các tỉnh Tiền dựng Chương trình quan trắc môi trường gồm quan Giang và Bến Tre, phía Tây Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp, trắc thành phần nước mặt, nước dưới đất, không khí phía Nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía Tây Nam giáp các ngoài trời Kết quả quan trắc hàng năm được Báo cáo tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ. Tỉnh Vĩnh UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ TN&MT [3-4]. Long với diện tích km2, dân số Tuy nhiên, do những hạn chế về trang thiết bị và người được chia thành 8

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.