TAILIEUCHUNG - Kết quả phẫu thuật thay khớp háng ứng dụng đường mổ trước xâm nhập tối thiểu tại Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2

Từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về phẫu thuật thay khớp háng, có tất cả 21 trường hợp được theo dõi, tuổi trung bình của bệnh nhân là 70 tuổi, tỉ lệ bệnh nữ (13 trường hợp) nhiều hơn bệnh nam (8 trường hợp). Trong đó có 13 trường hợp là gãy cổ xương đùi, 8 trường hợp hoại tử chỏm, số khớp Bipolar được sử dụng là 09 còn khớp toàn phần là 12. | Kết quả phẫu thuật thay khớp háng ứng dụng đường mổ trước xâm nhập tối thiểu tại Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG ỨNG DỤNG ĐƯỜNG MỔ TRƯỚC XÂM NHẬP TỐI THIỂU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ CƠ SỞ 2 Hồ Mẫn Trường Phú1, Nguyễn Đình Khoa1, Đoạn Văn Hùng1, Nguyễn Thanh Long1, Cao Ngọc Thắng1 TÓM TẮT Từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2017 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về phẫu thuật thay khớp háng, có tất cả 21 trường hợp được theo dõi, tuổi trung bình của bệnh nhân là 70 tuổi, tỉ lệ bệnh nữ (13 trường hợp) nhiều hơn bệnh nam (8 trường hợp). Trong đó có 13 trường hợp là gãy cổ xương đùi, 8 trường hợp hoại tử chỏm, số khớp Bipolar được sử dụng là 09 còn khớp toàn phần là 12. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật theo thang điểm Harris có 19 trường hợp tốt và rất tốt (90,48%), có 02 trường hợp trung bình (9,52%). Một số biến chứng đã gặp: Trật khớp sau mổ 1 trường hợp, thuyên tắc tĩnh mạch sâu gặp 1 trường hợp. Không gặp trường hợp nào gãy vỡ khối mấu chuyển, tổn thương mạch máu thần kinh, nhiễm trùng sau mổ. Từ khóa: thay khớp háng, giải phẫu khớp háng, phẫu thuật ABSTRACT OUTCOME OF ANTERIOR MINIMALLY INVASIVE SURGERY HIP REPLACEMENT AT HUE CENTRAL HOSPITAL BASE 2 Ho Man Truong Phu1, Nguyen Dinh Khoa1, Doan Van Hung1, Nguyen Thanh Long1, Cao Ngoc Thang1 From February 2017 to October 2017 at Hue Central Hospital base 2, we conducted a study on hip arthroplasty surgery. There were 21 cases followed, the average age of patients is 70 years old, the rate of female patients (13 cases) is higher than that of male patients (8 cases). Among them, there were 13 cases of femoral neck fracture, 8 cases of femoral head necrosis, 9 of Bipolar joints were used, while total joints were 12. Results following by Harris hip score: Excellent and good: , Fair: 9,52%. Complications: We have 1 case dislocation, 1 case deep venous thrombosis,

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.