TAILIEUCHUNG - Measles outbreak in pediatric oncology patients at Hue Central Hospital, Vietnam

Measles outbreaks in immunocompromised population is a big challenge to interrupt endemic transmission. This study aimed to investigate of measles in pediatric oncology patients and find the reason behind the outbreak. | Measles outbreak in pediatric oncology patients at Hue Central Hospital, Vietnam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.