TAILIEUCHUNG - Characteristics and treatment of hepatoblastoma in children at pediatric hospital 2

To determine the epidemiological, clinical, paraclinical characteristics and evaluate the result in treatment of hepatoblastoma (HB) at Department of Hematology-Oncology, Children’s Hospital 2 from January 2011 to end of May 2019. | Characteristics and treatment of hepatoblastoma in children at pediatric hospital 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.