TAILIEUCHUNG - Nếu Tào Tháo là doanh nhân

Trong các anh hùng thời Tam Quốc, Tào Tháo là người thành công nhất. Từ một viên tiểu tướng, Tào Tháo đã làm chủ chiến cuộc, đánh bại tất cả các đối thủ, trở thành Thừa tướng nhà Hán. Chức là Thừa tướng nhưng quyền to hơn vua, thế át cả vua. Người đời sau nói Tào Tháo là người thủ đoạn. Thủ đoạn là cách thức để đạt được mục đích. Điều đó quả đúng. Song, thủ đoạn đáng học hỏi nhất ở Tào Tháo là việc sử dụng người tài. Xem việc Tào Tháo lên núi cầu Trình Dục, trọng. | Nếu Tào Tháo là doanh nhân Trong các anh hùng thời Tam Quốc Tào Tháo là người thành công nhất. Từ một viên tiểu tướng Tào Tháo đã làm chủ chiến cuộc đánh bại tất cả các đối thủ trở thành Thừa tướng nhà Hán. Chức là Thừa tướng nhưng quyền to hơn vua thế át cả vua. Người đời sau nói Tào Tháo là người thủ đoạn. Thủ đoạn là cách thức để đạt được mục đích. Điều đó quả đúng. Song thủ đoạn đáng học hỏi nhất ở Tào Tháo là việc sử dụng người tài. Xem việc Tào Tháo lên núi cầu Trình Dục trọng đãi Quan Công trong trướng đủ biết Tào Tháo trọng dụng người tài như thế nào. Cứ tài là được trọng dụng Với Tào Tháo ai tài đều được trọng dụng bất chấp đẳng cấp chính kiến. Tào Công từng tuyển Vu Cấm Nhạc Tiến trong hàng binh sỹ lấy Trương Liêu Từ Hoảng trong đám tù binh phong làm tướng lĩnh. Hơn thế nữa kể cả những người có tư thù Tào cũng bỏ qua mà trọng dụng tài năng của họ. Năm Kiến An thứ 4 Viên Thiệu cho người đến liên kết với Trương Tú. Tú thấy anh em Viên Thiệu Viên Thuật không dung thứ nổi nhau huống chi kẻ khác nên xé thư đuổi sứ giả về song lại sợ Viên Thiệu tấn công bèn hỏi Giả Hủ kế đối phó. Hủ nói Chi bằng quy hàng Tào Tháo . Tú nói Ta với Tào Tháo có hằn thù với nhau ông ta làm sao tha thứ cho ta được . Vậy mà khi thấy Tú quỳ dưới trướng mình Tào Tháo vội vàng kéo Tú dậy nói Những sai lầm nhỏ đừng canh cánh bên lòng rồi phong Trương Tú là Dương Võ tướng quân. Trương Liêu hầu Lã Bố có trận suýt giết Tào Tháo. Sau Lã Bố bại trận Trương Liêu bị bắt Liêu chửi Tháo thậm tệ trước ba quân. Biết Liêu là bậc trung thần Tháo tự cởi trói cho Trương Liêu phong làm Trung Lang tướng quân. Với Tào Tháo không ai quên được những chuyện như thế. Phải tìm được người biết chê mình Chỉ riêng việc biết trọng dụng người tài đã là người tài lắm rồi. Chỉ những thủ trưởng tài ba mới nhìn ra người hiền tài và dùng được họ. Còn những hạng sếp ngu dốt thì chỉ nhặt được một lũ giỏi vâng dạ tài nịnh bợ mà thôi. Nếu không có những người hiền tài thì tiền vốn đầy két vật tư đầy kho thì cũng chẳng làm .