TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tài liệu tham khảo quyết định về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam số 87/2005/QĐ-BTC | Cung cấp bởi kiemtoan . BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 87 2005 QĐ-BTC Hà Nội ngày 01 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Kế toán số 03 2003 QH11 ngày 17 6 2003 - Căn cứ Nghị định số 128 2004 NĐ-CP ngày 31 5 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước Nghị định số 129 2004 NĐ-CP ngày 31 5 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh và Nghị định số 185 2004 NĐ-CP ngày 08 11 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán - Căn cứ Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 3 2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập và Nghị định số 133 2005 NĐ-CP ngày 31 10 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 4 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Nhằm nâng cao sự tín nhiệm của xã hội về hệ thống thông tin kế toán kiểm toán tạo lập sự công nhận về tính chuyên nghiệp của người làm kế toán người làm kiểm toán và đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam áp dụng cho tất cả người làm kế toán 1 Cung cấp bởi người làm kiểm toán và công ty kế toán kiểm toán. Việc áp dụng cho từng đối tượng được quy định cụ thể trong nội dung Chuẩn mực. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3 Các công ty kế toán kiểm toán kiểm toán viên hành nghề người hành nghề kế toán và các đơn vị kế toán trong cả nước có trách nhiệm triển khai thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN