TAILIEUCHUNG - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 85/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn thi hành | d) Đối với gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế, việc xác định ưu đãi căn cứ quy định tại điểm a khoản này. Đối với các gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng khác thì việc xác định ưu đãi căn cứ theo quy định tại điểm b khoản này.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN