TAILIEUCHUNG - QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC | Đây là giải pháp quan trọng để chuyển phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính sang phương pháp kinh tế để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức. Chuẩn hoá, định mức hoá lao động và thời giờ lao động của cán bộ, công chức là xác định hao phí lao động và thời giờ cho từng loại công việc khác nhau và yêu cầu số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cho việc thực hiện những công việc nhất định. Tiêu chuẩn, định mức lao động, định mức sử dụng thời giờ là cơ sở để đánh giá kết quả lao động và trả lương cho cán bộ, công chức phù hợp với số, chất lượng lao động của họ. Chỉ trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức lao động, tiêu chuẩn định mức sử dụng thời giờ chuẩn mới có thể áp dụng cơ chế khoán giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức theo công việc hoặc theo thời gian hoàn thành công việc. Tiêu chuẩn hoá, định mức hoá lao động và thời giờ làm việc của cán bộ, công chức là giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức và của các cơ quan hành chính nhà nước. Trước mắt cần tập trung xây dựng các định mức thời giờ lao động, định mức sản phẩm, định mức dịch vụ và xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    11    0    19-01-2021