TAILIEUCHUNG - Hối phiếu

Hối phiếu là một mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do ngừơi xuất khẩu, người bán, ngừơi cung ứng dịch vụ ký phát đòi tiền người nhập khẩu, người mua, người nhận cung ứng dịch vụ và yêu cầu người này phải trả một số tiền nhất định | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG 279 Nguyễn Tri Phương phường 05 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh. Telephone - Fascimile Email bankingfaculty@ - Website http Bai giảng mon hoc THANH TOAN QuOc TE Người trình bày PGS. TS. Trần Hoàng Ngân nqankdtt@ ngannh@ Chương hai PHƯƠNG TIỆN THANH TOAN QuOc TỆ Thương phiếu- Trade bill Hoi phiếu- Bill of exchange Lệnh phiếu - Promissory notes Sec- Cheque The- .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN