TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 3: LỆNH (INSTRUCTION)

Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh. Nội dung: Lệnh đơn, lệnh phức. Lệnh khai báo. Lệnh gán. Lệnh rẽ nhánh: if, switch. Lệnh lặp: while, dowhile, for. Lệnh nhảy: continue, break, goton & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ . | Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ LỆNH CHƯƠNG 3: (INSTRUCTION) Lệnh Mục tiêu Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh Nội dung Lệnh đơn, lệnh phức Lệnh khai báo Lệnh gán Lệnh rẽ nhánh: if, switch Lệnh lặp: while, dowhile, for Lệnh nhảy: continue, break, goto Chương 3 Lệnh Đơn & Lệnh Phức Lệnh đơn là một sự tính toán được kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Nhiều lệnh đơn có thể kết nối lại thành một lệnh phức bằng cách rào chúng bên trong các dấu ngoặc xoắn. { int min, i = 10, j = 20; min = (i Lệnh Rẽ Nhánh Lệnh if và if-else if (biểu thức) lệnh; Lệnh switch switch (biểu thức) { case hằng 1: các lệnh; break; . case hằng n: các lệnh; break; default: các lệnh; } if (biểu thức) lệnh 1; else lệnh 2; Khi nào chúng ta nên sử dụng if-else và khi nào chúng ta nên sử dụng switch? Lệnh Lặp Lệnh while; do-while while (biểu thức) lệnh; Lệnh for for (biểu thức1; biểu thức2; biểu thức3) lệnh; do lệnh; while (biểu thức); khởi tạo điều kiện dừng điều khiển lặp Sử dụng từng kiểu lệnh lặp để in ra các số từ 0 đến 9 ? Lệnh Nhảy Lệnh continue Lệnh break Lệnh goto Lệnh return dừng lần lặp hiện tại của một vòng lặp và nhảy tới lần lặp kế tiếp nhảy ra bên ngoài những lệnh lặp hoặc switch và kết thúc chúng. nhảy trực tiếp đến nhãn được chỉ định. cho phép một hàm trả về một giá trị cho thành phần gọi nó. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN