TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU (INTRODUCTION)

Lịch Sử Của C++: C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình C. C được phát minh trước 1970 bởi Dennis Ritchie. Ngôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix. C++ được phát minh bởi Bijarne Stroustroup, bắt đầu năm 1979. Phiên bản thử nghiệm, phiên bản thương mại. Các chuẩn ngôn ngữ C++ hiện tại được điều khiển bởi ANSI và ISO. | Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: (INTRODUCTION) Lịch Sử Của C++ C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình C C được phát minh trước 1970 bởi Dennis Ritchie Ngôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix C++ được phát minh bởi Bijarne Stroustroup, bắt đầu năm 1979 Phiên bản thử nghiệm, phiên bản thương mại Các chuẩn ngôn ngữ C++ hiện tại được điều khiển bởi ANSI và ISO Mở Đầu Mục tiêu Giới thiệu các khái niệm cơ bản của một chương trình C++ Nội dung Viết và biên dịch chương trình C++ Biến, hằng, chú thích, kiểu dữ liệu Bộ nhớ, nhập xuất Cách đặt tên Chương 1 Chương Trình C++ Đầu Tiên Sử dụng bất kỳ trình soạn thảo nào Lưu đúng định dạng Biên dịch #include int main (void) { cout Biến Biến Tên tượng trưng cho một vùng nhớ mà dữ liệu có thể được lưu trữ trên đó hay là được sử dụng lại. Thuộc tính của biến Kiểu: được thiết lập khi các biến được định nghĩa Giá trị: có thể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN