TAILIEUCHUNG - Kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu kết quả hoạt động kinh doanh | _ PHAN III THUE GTGT ĐƯỢC KHAU TRỪ THUE GTGT ĐƯỢC HOAN LẠI THUÊ GTGT ĐƯỢC GIAM thuê GTGT hang ban nội địa Đơn vị tính _ Sô tiến CHỈ TIÊU Mà sô Kỳ nây Luy kế từ đâu nâm 1 2 3 4 I . Thuế GTGT đưực chiết khấu 1. Sô thuê GTGT con được khấu trừ còn 10 x được hôàn lại đấu ky 2. Sô thuê GTGT được khấu trừ phàt sinh 11 3. Sô thuê GTGT đà khấu trư đà hoàn lại 12 thuê GTGT hàng muà trà lài và không được khâu trừ 12 13 14 15 16 Trong đó â Sô thuê GTGT đâ khấu trừ 14 b Sô thuê GTGT đâ hôân lâi 15 c Sô thuê GTGT hâng muâ trâ lâi giâh 16 giâ hâng muâ d Sô thuê GTGT không đừỢc khấu trừ 17 x 4. Sô thuê GTGT côn đừỢc khấu trừ côn đừỢc hôân lâi cuôì ky 17 10 11-12 II Thuế GTGT được hoàn lại 1. Sô thuê GTGT côn đừỢc hôân lâi đâu ky 20 x 2. Sô thuê GTGT đừỢc hôân lâi phât sinh 21 3. Sô thuê GTGT đâ hôân lâi 22 4. Sô thuê GTGT côn đừỢc hôân lâi cuôi kỳ 23 x 23 20 21 -22 III Thuế GTGT được giàm 1. Sô thuê GTGT côn đừỢc giâm đâu kỳ 30 x 2. Sô thuê GTGT đừỢc giâm phât sinh 31 3. Số thuê GTGT đâ đừỢc giâm 32 4. Sô thuê GTGT côn đừỢc giâm cuôi kỳ 33 x 33 30 31 - 32 IV Thuế GTGT hàng nội địà 1. Thuê GTGT hâng bân nôi địâ côn phâi 40 x nôp đâu kỳ 2. Thuê GTGT đâu râ phât sinh 41 3. Thuê GTGT đâu vâô đâ khấu trừ 42 4. Thuê GTGT hâng bân bị trâ lâi bị giâm 43 5. Thuê GTGT được giám trừ váô sô thuê 44 phái nôp 6. Thuê GTGT háng bán nôi địá đá nôp vá ngán sách Nhá nừôc 45 7. Thuê GTGT háng bán nôi địá côn phái n cuôi ký 46 40 41 42-43 -44-45 46 x Ghi chu Các chỉ tiêu có dấu x không co sô liệu Người lập biểu Ký hô tên Lập . Nam . Kế toan trường Giậm đôc Ký Hô tên Ký hô tên đông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN