TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Kiểm toán môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp kiểm toán môi trường, quy trình thực hiện kiểm toán chất thải. nội dung chi tiết. | Chương 2 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN MỒI TRƯỜNG Kiểm toán môi trường là một hoạt động đặc trưng bởi hai yếu tô": có hệ thông và được định nghĩa rõ ràng, bao gồm ha bước chính là các hoạt động trước kiểm toán, hoạt động kiểm toán tại cơ sỏ (kiểm toán tại chỗ hay kiểm toán tại hiện trường) và hoạt động sau kiểm toán được chỉ ra trong Hình (Lheo ICC, 1989). Phụ thuộc vào từng mục tiêu kiểm toán, mỗi cuộc kiểm toán có thể xây dựng một qui trình kiểm toán riêng cho phù hợp trôn cơ sỏ dựa vào qui trình kiểm toán môi trường cơ bản như hình . Chẳng hạn, mục tiêu của một cuộc kiểm toán là kiểm toán HTQLMT thì các hoạt động liên quan đến việc thực hiện kiểm toán HTQLMT có thể được cụ thể hóa theo Hình (David Hunt, 1995) [9]. Mặc dù không phải tất cả các chương trình kiểm toán cần thiết phải gồm từng bưỏc chi tiết như trên, song việc tiến hành mỗi chương trình kiểm toán cần phải dựa vào những hước cơ bản như dưới dây. 59 Bước 1 Nhận biểt và héé’u dươc th ò ng d lí u khiển quản lý Lựa chọn cé 10 cho cuộc UéVn t o in Dưa vAo * Cềc Iiéu chuển lưa chon Q u y ế n uo tiền Lựa ch ọ n Hoat đỏng sau cuôc kiểm toán Hoạt đòng kiểm toán tại cơ sỏ Hoạt động trước cuộc kiểm toản hệ x«m xét lai thông tin nén Mò ra cuộc gộp gđ - Đinh hướng các chuyến Iham quan *ung quanh co so Xem lai ké' hoach kiểm toan Nám đưọc quy lu * cùa krfm loan nóậ bộ Dưa ra b io c*o phAc thao • - cò tò cho cuộc k l*m Bâo câo cuỗ ké hoach hánh dộng • Ảp dung cếc ké hclạch kiểm tra và thấm tra Thu thập nguổn tổ kệu - D im bào cấc buớc như trong diéu khoán đuoc trfn hành đáy đù 'Xem lai tất cả các kéit quá đả phát Nén và quan lá i dUDc - Đám bào các két quà tim tháy tá sưthátí Tén hềnh cuộc ttiểm tra xa hon néu đuoc yéu cáu Dua trên cJc phât hién kiérti toan trong 0*0 cao CUỐI curq CAc buóc tiếp #*•© cù« kể hoạch hành dỏng Buòc 4. Đánh giA cấc phết Mèn k» m toán - Phân tích lổng họp CSC phat h«èn krfm toân Tập hợp céc giỊ các tài liệu làm việc (danh mục điểu tra, sơ đó trinh tự,.) Điểu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.