TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1

Phần 1 giáo trình "Kiểm toán môi trường" bao gồm các khái niệm về kiểm toán, nội dung của kiểm toán môi trường, các loại hình kiểm toán môi trường có thể tiến hành, các dạng kiểm toán, ý nghĩa và vai trò của kiểm toán môi trường,. nội dung chi tiết. | oÁ N MỒI TRƯỜNG KL I Ể M T PHẠM THỊ• VIỆT ANH • • KIỂM TOÁN MỐI TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI MỤC LỤC M ở đ ầ u . V Chương 1. Tổng quan về kiểm toán môi trường. 1 . Sự ra đời và phát triển của kiểm toán môi trưòng . Bản chất mục tiêu, đối tượng của kiểm toán môi trường 1 5 . Ý nghía, chức năng của kiểm toán môi trường . Các yếu tố cần thiết của một cuộc kiểm toán môi trường . Nội dung của kiểm toán môi trường. ] 6. Các loại hình kiểm toán và các dạng kiểm toán môi trường . Kiểm toán môi trường - Một thành phần hợp thành của hệ thống quản lý môi trường. . Môì quan hệ giừa kiểm toán môi trường và một sô công cụ khác. . Các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho kiểm toán môi trường Các cơ quan quốc tế liên quan tới kiểm toán môi trường . Thực hiện kiểm toán môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. 10 12 15 28 Chương 2. Phương pháp kiểm toán môi trường 38 43 47 51 52 59 Các hoạt động trước kiểm toán hay giai đoạn hoạt động chuẩn bị 62 Hoạt động kiểm toán tại cơ sở 104 Hoạt động sau kiểm toán 150 C hươig 3. Quy trình thực hiện kiểm toán chất th ả i. 159 Những yêu cầu đối với một cuộc kiểm toán chất thái 160 Quy mô của một cuộc kiểm toán chất thải 163 Các bước kiểm toán chất thải. 163 Tài liiU tham khảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.