TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay: Thực trạng và những vấn đề

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay; đánh giá những nét tích cực và hạn chế của thực trạng đó; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi đạo đức môi trường cho sinh viên Trường Đại học Hải Dương. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ CÚC ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG Ở SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ CÚC ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG Ở SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ Ngành: Triết học Mã số: 82 29 001 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . HỒ SĨ QUÝ HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu ghi trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Vũ Thị Cúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG 8 . Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 8 . Đạo đức môi trường ở sinh viên . 28 Chƣơng 2 . THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG Ở SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG . 38 . Đặc điểmTrường Đại học Hải Dương 38 . Thực trạng và những vấn đề về đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương 41 Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG Ở SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG . 63 . Nâng cao hoạt động của Nhà trường trong giáo dục đạo đức môi trường cho sinh viên đại học Hải Dương 63 . Tăng cường các hình thức ngoại khóa, các hoạt động ngoài

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.