TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận chung về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung; đánh giá đúng đắn thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội; đề xuất quan điểm, giải pháp về tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ HẢI UYÊN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NỘI BỘ TỪ THỰC TIỄN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Hà Nội, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ HẢI UYÊN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NỘI BỘ TỪ THỰC TIỄN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TUẤN KHANH Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu của tôi. Các thông tin số liệu, nêu trong luận văn là trung thực. Việc tham khảo số liệu, thông tin, ví dụ trong luận văn đều có trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác. Tác giả luận văn Vũ Hải Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NỘI BỘ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 8 . Quan niệm về thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập . 8 . Thẩm quyền, nội dung, hình thức, đối tượng, trình tự thủ tục thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập . 18 . Yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập . 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NỘI BỘ TỪ THỰC TIỄN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI . 33 . Khái quát địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Quốc gia Hà Nội . 33 . Thực tiễn tổ chức và hoạt động .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.