TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán của mô hình khối Fe2O3 bằng phương pháp động lực học phân tử

Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc, cơ chế khuếch tán và xác định nhiệt độ chuyển pha của mô hình khối Fe2O3 3000 hạt bằng phương pháp động lực học phân tử (MD) với thế tương tác cặp Born - Mayer và điều kiện biên tuần hoàn. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 33-38 This paper is available online at DOI: ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN VI CẤU TRÖC VÀ CƠ CHẾ KHUẾCH TÁN CỦA MÔ HÌNH KHỐI Fe2O3 BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Thị Huế, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Chính Cƣơng Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu sự ảnh hƣởng của nhiệt Ďộ lên vi cấu trúc, cơ chế khuếch tán và xác Ďịnh nhiệt Ďộ chuyển pha của mô hình khối Fe2O3 3000 hạt bằng phƣơng pháp Ďộng lực học phân tử (MD) với thế tƣơng tác cặp Born - Mayer và Ďiều kiện biên tuần hoàn. Các mẫu Fe2O3 với kích thƣớc nano ở nhiệt Ďộ 300 K sau Ďó tăng nhiệt Ďộ lên (600 K, 900 K, 1100 K, 1300 K, 1600 K, 1900 K, 2500 K, 3000 K). Các mẫu này Ďƣợc khảo sát, phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (RDF), số phối trí, phân bố góc giữa các hạt, từ Ďó xác Ďịnh nhiệt Ďộ chuyển pha qua mối quan hệ giữa năng lƣợng và nhiệt Ďộ. Kết quả cho thấy, có sự ảnh hƣởng của nhiệt Ďộ lên vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán của mô hình. Từ khoá: Nhiệt Ďộ, vi cấu trúc, cơ chế khuếch tán, nhiệt Ďộ chuyển pha, mô hình khối Fe2O3. 1. Mở đầu Hiện nay, việc nghiên cứu vi cấu trúc, cơ chế khuếch tán, nhiệt Ďộ chuyển pha của các oxit kim loại: Al2O3, GeO2, SiO2, Fe2O3, [1-7] có kích thƣớc nano Ďang Ďƣợc sự quan tâm của các nhà khoa học. Các oxit kim loại này có khả năng ứng dụng rất lớn trong các lĩnh vực nhƣ: Ďiện tử, y học, quang học, siêu dẫn, công nghiệp gốm và thuỷ tinh. Các nghiên cứu có ý nghĩa hết sức quan trọng không những góp phần vào những hiểu biết mới về vật liệu, mà còn khẳng Ďịnh khi tăng nhiệt Ďộ dẫn Ďến sự chuyển pha vi cấu trúc từ trạng thái vô Ďịnh hình sang trạng thái lỏng (trạng thái vô Ďịnh hình là trạng thái cân bằng giả bền của vật liệu). Các nghiên cứu hiện tại chỉ mới xem xét các yếu tố ảnh hƣởng nhƣ: nhiệt Ďộ, áp suất, số hạt, thời gian thực hiện, cơ chế khuếch tán [1-3] lên quá trình chuyển pha vi cấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.