TAILIEUCHUNG - Đề thi xếp lớp môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Cùng tham gia thử sức với Đề thi xếp lớp môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức Toán học căn bản. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé! | Đề thi xếp lớp môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI XẾP LỚP MÔN TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh:. Số báo danh: . Câu 1: Cho hình lập phương ABCD. A BC D . Tính góc giữa mặt phẳng ABCD và ACC A . A. 60 . B. 30 . C. 90 . D. 45 . Câu 2: Cho phương trình cos 3x cos 2 x m cos x 1 0 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có đúng 7 nghiệm x ; 2 2 A. 4 B. 2 C. 8 D. 1 12 8 2 Câu 3: Hệ số của số hạng chứa x trong khai triển của biểu thức 3 x 5 với x 0 là x A. 126720 . B. 7920 . C. 126720 . D. 7920 . 1 Câu 4: Cho hàm số f x . Tập hợp tất cả các giá trị thực của x để f x 0 là: 3x 6 A. S ; 2 . B. S ; 2 . C. S 2; . D. S 2; . Câu 5: Hàm số y x 2 x 1 có đạo hàm trên là A. y 3 x . B. y 2 x 1 . C. y x 2 x . D. y 2 x . x 2 12 x 35 Câu 6: Tính lim . x 5 25 5 x 2 2 A. . B. . C. . D. . 5 5 2 Câu 7: Nghiệm của phương trình cos x là: 4 2 x k x k 2 A. (k Z ) B. k Z x k 2 x k 2 2 x k 2 x k C. (k Z ) D. (k Z ) x k 2 x k 2 2 Câu 8: Cho ABCD là hình chữ nhật, tìm tổng AB AC AD . A. 2 AD. B. 2 AC. C. 2 AB. D. 0. Câu 9: Một nhóm học sinh gồm bốn bạn nam trong đó có bạn Quân và bốn bạn nữ trong đó có bạn Lan. Xếp ngẫu nhiên tám bạn trên thành một hàng dọc. Xác suất để xếp được hàng dọc thỏa mãn các điều kiện: Đầu hàng và cuối hàng đều là nam và giữa hai bạn nam gần nhau có ít nhất một bạn nữ đồng thời bạn Quân và bạn Lan không đứng cạnh nhau bằng 3 9 3 39 A. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.