TAILIEUCHUNG - Ebook Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1

Cuốn sách cung cấp cho bà con nông dân những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong chọn lựa giống lợn nái, lợn đực giống; chọn lựa thức ăn phù hợp; biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng lợn đực, lợn nái, lợn con sơ sinh, lợn con theo mẹ; cách xử lý khi lợn nái đẻ; khi lợn mẹ, lợn con bị bệnh; cách dùng một số bài thuốc dân gian vừa rẻ tiền, vừa sẵn có ở từng địa phương. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | IIIIIWIIIII W VA NHÁ XUẤT BÀN NÒNG NGHIỆP Hói đáp kỹ huậl chăn nuôi LỘN NÁI sinh sản ở NÔNG HỘ KS. NGUYỄN VÃN TRÍ HỞI ĐÁP KỸ THUẬT CHÁN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN Ỏ NÔNG HỘ NHÀ XUẤT BÂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.