TAILIEUCHUNG - Kết quả phẫu thuật xử lý rối loạn vận nhãn cơ chéo trên

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật (PT) xử lý rối loạn vận nhãn (RLVN) cơ chéo trên (CCT). Nhiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến cứu trên 58 bệnh nhân (BN) có RLVN cơ chéo trên trong tổng số 150 BN bị RLVN cơ chéo từ 4 tuổi trở lên, mổ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ năm 1998-2004 với nhiều phương pháp phẫu thuật áp dụng cho từng loại RLVN cơ chéo trên. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XỬ LÝ RỐI LOẠN VẬN NHÃN CƠ CHÉO TRÊN Hà Huy Tài* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả phẫu thuật (PT) xử lý rối loạn vận nhãn (RLVN) cơ chéo trên (CCT). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến cứu trên 58 bệnh nhân (BN) có RLVN cơ chéo trên trong tổng số 150 BN bị RLVN cơ chéo từ 4 tuổi trở lên, mổ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ năm 1998- 2004 với nhiều phương pháp phẫu thuật áp dụng cho từng loại RLVN cơ chéo trên. Kết quả: với quá hoạt CCT: kết quả tốt chiếm 68,2%, trong đó phương pháp buông cơ đạt có hiệu quả cao hơn phương pháp lùi cơ. Với liệt CCT: kết quả tốt là 32%, trong đó phương pháp buông CCD kết hợp gấp CCT cùng mắt có tỷ lệ tốt cao nhất (41,7%). Với HC Brown, mặc dù chỉ có 2 BN, kết quả PT vào loại trung bình khá. Kết luận: RLVN cơ chéo trên có nhiều dạng tổn thương nên có rất nhiều phương pháp PT. Nhìn chung kết quả PT xử lý RLVN cơ chéo trên không tốt bằng PT xử lý RLVN cơ chéo dưới. Phương pháp hiệu quả nhất đối với quá hoạt CCT là PT buông CCT, đối với liệt CCT là gấp CCT kết hợp buông CCD và đối với HC Brown là cắt buông CCT. Từ khoá: quá hoạt cơ chéo trên, liệt cơ chéo trên, hội chứng Brown. I. ĐẶT VẤN ĐỀ quả cao nhất. Ở Việt Nam, cho tới thời điểm trước Rối loạn vận nhãn (RLVN) cơ chéo trên là nghiên cứu này có rất ít nghiên cứu về lĩnh vực bệnh cảnh khá thường gặp trong lĩnh vực lác - vận RLVN cơ chéo nói chung, vì vậy chúng tôi đã tiến nhãn, thường là nguyên nhân gây ra yếu tố lác đứng hành nghiên cứu về RLVN cơ chéo bao gồm cả cơ hay lác chéo, với các hình thái lâm sàng phong phú chéo trên và cơ chéo dưới. Trong khuôn khổ bài và khá phức tạp, do vậy nhiều khi còn gặp khó khăn báo này chúng tôi tập trung vào mục tiêu: đánh giá trong chẩn đoán chính xác và chỉ định PT phù hợp kết quả phẫu thuật điều trị rối loạn vận nhãn cơ trên một số BN. Trên thế giới, từ rất lâu đã có nhiều chéo trên. nhà lác học nghiên cứu về các đặc điểm, thể loại lâm sàng và đề ra rất nhiều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.