TAILIEUCHUNG - Khảo sát trị số nhãn áp đo bằng nhãn áp kế Maklakov và Icare ở trẻ dưới 5 tuổi

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát sự khác biệt về trị số nhãn áp đo bằng nhãn áp kế Maklakov và Icare ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi có chỉ định đo nhãn áp. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 57 người bệnh dưới 5 tuổi có chỉ định đo nhãn áp (114 mắt) tại khoa Mắt trẻ em từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2013. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung. | nghiên cứu khoa học KHẢO SÁT TRỊ SỐ NHÃN ÁP ĐO BẰNG NHÃN ÁP KẾ MAKLAKOV VÀ ICARE Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI Trần Thúy Anh, Trần Thị Thu Thủy, Lê Thúy Quỳnh* TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự khác biệt về trị số nhãn áp đo bằng nhãn áp kế Maklakov và Icare ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi có chỉ định đo nhãn áp Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 57 người bệnh dưới 5 tuổi có chỉ định đo nhãn áp (114 mắt) tại khoa Mắt trẻ em từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2013. Kết quả: 57 người bệnh (114 mắt) đã được đo nhãn áp: Trị số nhãn áp khi đo bằng nhãn áp kế Maklakov là 20,29 ± 3,75mmHg; Icare là 16,17 ± 11,19mmHg. Sự khác biệt trong kết quả đo nhãn áp theo hai phương pháp trên có ý nghĩa thống kê với p = 0,0096 (p 0,05. Khi đo bằng Icare, nhãn áp của trẻ ≤ 12 tháng (16,04 ± 10,81 mmHg) lại thấp hơn so với nhóm trẻ 13 - 60 tháng (16,38 ± 12,10 mHg) là 0,34 mmHg. Sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê. * Trị số nhãn áp trung bình theo giới Bảng 3: Trị số nhãn áp trung bình theo giới theo hai phương pháp đo PP NA kế Giới Maklakov (mmHg) Icare (mmHg) n Nam Nữ 20,83 ± 3,69 17,82 ± 10,86 66 19,54 ± 3,78 13,89 ± 8,32 48 (n: số mắt của trẻ tham gia nghiên cứu) 12 N G nghiên cứu khoa học I UD H I VN Khi đo bằng nhãn áp kế Maclakov và Icare, nhãn áp trung bình của trẻ nam luôn cao hơn so với trẻ nữ. Với nhãn áp kế Maclakov, nhãn áp trung bình ở trẻ nam ≤ 60 tháng (20,83 ± 3,69 mmHg) cao hơn so với trẻ nữ (19,54 ± 3,78 mmHg) là 1,29mmHg. Khi đo bằng Icare nhãn áp trung bình của trẻ nam (17,82 ± 10,86 mmHg) cao hơn trẻ nữ (13,89 ± 8,32 mmHg) là 3,93mmHg. Mức độ chênh lệch này không có ý nghĩa thống kê nên giữa nhóm trẻ nam và nữ không có sự khác biệt khi đo bằng hai loại nhãn áp kế này. theo nghiên cứu của Dương Trung Dũng (1995)[10], trị số nhãn áp trung bình khi đo bằng nhãn áp kế Maclakov với trẻ 6 14 tuổi ở trẻ nam là 18,50 ± 1,79 mmHg cao hơn trẻ nữ là 18,50 ± 1,82 mmHg. Tuy nhiên nghiên cứu của Pensiero và cộng sự (1992) [11] lại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.