TAILIEUCHUNG - Khảo sát chất lượng quang học thị giác sau phẫu thuật Epi-Lasik

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát chất lượng quang học thị giác sau phẫu thuật (PT) Epi-Lasik điều trị cận thị và loạn cận thị. Nghiên cứu tiến cứu, so sánh 2 mắt. Gồm 72 bệnh nhân (BN) điều trị cận và cận loạn bằng PT Epi-Lasik và Lasik tại BV Mắt từ 03/2008 đến 04/2009, được PT với máy Technolas 217z (B&L) và Ladarvision (Alcon). Dữ liệu chính gồm thị lực không kính (UCVA), thị lực tối đa có kính (BCVA), khúc xạ chủ quan và khách quan, độ nhạy tương phản (ĐNTP) ở mọi thị tần, các hệ số quang sai bậc cao và được ghi nhận ở thời điểm trước PT, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau PT. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG QUANG HỌC THỊ GIÁC SAU PHẪU THUẬT EPI-LASIK Trần Hải Yến*, Nguyễn Thị Hồng An*, Lê Minh Tuấn* TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát chất lượng quang học thị giác sau phẫu thuật (PT) Epi-Lasik điều trị cận thị và loạn cận thị. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, so sánh 2 mắt. Gồm 72 bệnh nhân (BN) điều trị cận và cận loạn bằng PT Epi-Lasik và Lasik tại BV Mắt từ 03/2008 đến 04/2009, được PT với máy Technolas 217z (B&L) và Ladarvision (Alcon). Dữ liệu chính gồm thị lực không kính (UCVA), thị lực tối đa có kính (BCVA), khúc xạ chủ quan và khách quan, độ nhạy tương phản (ĐNTP) ở mọi thị tần, các hệ số quang sai bậc cao và được ghi nhận ở thời điểm trước PT, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau PT. Kết quả: không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về các thông số trước mổ, chiều sâu mô cắt, đường kính vùng bắn laser. 6 tháng sau PT, không có mắt nào mất trên 1 hàng BCVA, tỉ lệ mắt tăng 1 hàng và 2 hàng là 56,9% và 22,2%, độ cầu tương đương (SE) trong khoảng ± 1,0D là 100%, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Với độ cận điều chỉnh dưới -6,00D sau mổ ĐNTP cả 2 nhóm tăng ở tất cả các thị tần tại mọi thời điểm, nhóm Epi-Lasik tăng cao hơn nhóm Lasik các thị tần 6, 12 và 18 cpd tại mọi thời điểm nhưng chỉ có ý nghĩa ở 1 tháng. Với độ cận điều chỉnh trên -6,00D sau mổ ĐNTP giảm so với trước mổ ở cả 2 nhóm. Tất cả các hệ số quang sai bậc cao đều tăng đáng kể so với trước mổ và giảm dần theo thời gian ở cả 2 nhóm, tuy nhiên đến 6 tháng vẫn chưa hồi phục giá trị trước mổ, ngoại trừ trefoil X và trefoil Y ở nhóm Epi-Lasik. Epi-Lasik tăng ít hơn và hồi phục nhanh hơn so với Lasik đặc biệt tổng quang sai bậc cao, bậc 3 và bậc 4. Kết luận: PT Epi-Lasik đem lại một kết quả thị lực và khúc xạ tốt tương tự Lasik, ĐNTP cải thiện hơn và ít gây tăng quang sai bậc cao hơn so với PT Lasik. Vì vậy, Epi-Lasik cho một chất lượng quang học thị giác tốt hơn. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Phẫu thuật khúc xạ đã và đang phát triển rộng khắp trên toàn thế giới. Khởi đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.