TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về quy tắc xuất xứ trong thương mại dịch vụ

Bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản nhất về QTXX đối với dịch vụ thông qua việc làm rõ sự cần thiết phải có quy tắc xuất xứ trong thương mại dịch vụ, ảnh hưởng của các tính chất của dịch vụ lên QTXX, và một số quy định hiện hành liên quan tới xuất xứ dịch vụ. Từ việc xem xét quy định của GATS và một số PTA, bài viết chỉ ra rằng các quy định này đang đi theo cách tiếp cận chung dựa trên phương thức cung ứng dịch vụ, song chưa tập trung vào bản thân dịch vụ và cũng chưa đủ tính khả thi để áp dụng. Do đó, QTXX đối với dịch vụ cần tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện để trở thành công cụ phù hợp với thương mại dịch vụ hiện đại. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP TÌM HIỂU VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Đinh Khương Duy* Tóm tắt Nếu như quy tắc xuất xứ (QTXX) đối với hàng hóa đã được xây dựng rất hoàn chỉnh và được nghiên cứu rộng rãi thì QTXX đối với dịch vụ còn rất ít được đề cập đến. Bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản nhất về QTXX đối với dịch vụ thông qua việc làm rõ sự cần thiết phải có quy tắc xuất xứ trong thương mại dịch vụ, ảnh hưởng của các tính chất của dịch vụ lên QTXX, và một số quy định hiện hành liên quan tới xuất xứ dịch vụ. Từ việc xem xét quy định của GATS và một số PTA, bài viết chỉ ra rằng các quy định này đang đi theo cách tiếp cận chung dựa trên phương thức cung ứng dịch vụ, song chưa tập trung vào bản thân dịch vụ và cũng chưa đủ tính khả thi để áp dụng. Do đó, QTXX đối với dịch vụ cần tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện để trở thành công cụ phù hợp với thương mại dịch vụ hiện đại. Từ khóa: xuất xứ, quy tắc xuất xứ, dịch vụ, FTA, GATS, WTO. Mã số: . Ngày nhận bài: 12/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 24/12/2015. Ngày duyệt đăng: 24/01/2016. Abstract While rules of originfor goods have been quite fully constructed and widely researched, those for services are still rarely mentioned. This article aims to provide readers with basic knowledge of origin rules for services through explaining the needs to develop such rules in service trade, the influence of services’ features on their origin rules and current regulations on the origin of services. After considering relevant provisions of the GATS and some PTAs, the article points out that these regulations share the approach that is based on the modes of service supply; but they are not focusing on services themselves and not feasible enough to be applied. Therefore, rules of origin for services need further research to be accomplished and become asuitable instrument for modern trade in services. Key words: origin, ROO, service, FTA, GATS, WTO. Paper No. . Date of .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.