TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay

Luận văn được thực hiện nhằm mục đích phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương trong tình hình hiện nay. Qua đó, xây dựng lớp thanh niên Bình Dương vừa có đức, vừa có tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ YẾN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN TỈNH BÌNH DƢƠNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ YẾN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN TỈNH BÌNH DƢƠNG HIỆN NAY Ngành: Triết học Mã số: 8229001 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . CAO THU HẰNG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay” là công trình nghiên cứu của riêng tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Cao Thu Hằng. Các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn là trung thực, các thông tin trích dẫn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tác giả Trần Thị Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN 13 . Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài . 13 . Đạo đức . 13 . Giáo dục đạo đức 14 . Tầm quan trọng và nội dung giáo dục đạo đức cho thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 17 . Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho thanh niên . 17 . Những chuẩn mực đạo đức cần giáo dục cho thanh niên. 21 . Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò của nó trong công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên hiện nay .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.