TAILIEUCHUNG - Hoạt động marketing xã hội đối với hành vi tiết kiệm nước của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết cung cấp tổng quan về Big Data, Digital Marketing, kết quả khảo sát nhận thức của doanh nghiệp về Big data, những thuận lợi khó khăn trong việc ứng dụng Big Data vào hoạt động Digital Marketing, từ đó đề xuất một số gợi ý để chuẩn bị cho việc quản lý và khai thác Big Data hiệu quả hơn trong hoạt động Digital marketing của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để thực hiện bài viết, có kết hợp với kết quả của cuộc khảo sát, điều tra xã hội học và phỏng vấn chuyên gia. | KINH n VÀ ựl NHẬP HOẠT ĐÔNG MARKETING XÃ HỘI ĐỔI vúl HÀNH VI TIẾT KIỆM Nưoc CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH Trương Ỷ Nhi Cao Lê Hạnh Nguyên Nguyễn Tuấn Đương Tóm tắt Vấn đề thiếu nưởc sạch sinh hoạt tại thành phố Hồ Chỉ Minh những năm gần đây cỏ thể được giải quyết bằng các biện pháp phát triển công nghệ tái chế nước thải mở rộng bể hồ chứa nước mưa đầu tư xây dựng nhà mảy lọc nước biển . Trong so đó giảm lượng nước sạch sử dụng thông qua khuyến khỉch hành vỉ tiết kiệm nước là giải pháp khả thỉ nhất trong bối cảnh hiện nay. Hiểu được điều này nhóm tác giả chọn đề tài khoa học Hoạt động marketing xã hội đoi với hành vì tiết kiệm nước của người dân tại thành pho Hồ Chỉ Minh nhằm tìm hiểu đánh giá tình hình hoạt động marketing xã hội hành vi tiết kiệm nước tại thành phổ Hồ Chỉ Minh giai đoạn 2008-2014 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động trên với lộ trình 10 năm từ năm 2015. Từ khóa hành vi nước sạch marketing xã hội tiết kiệm nước thiếu nước. Mã số . Ngậy nhện bài 25 12 2014. Ngày hoàn thành biên tệp 05 05 2015. Ngậy duyệt đăng 05 05 2015. Đặt vấn đề Theo các báo cáo thong kê từ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Thu Sương 2013 cho biết mực nước ngâm - nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính ở đô thị đông dân như thành phố Hồ Chỉ Minh - đã sụt giảm đáng kể trong 10 năm qua 2002-2012 và đưa ra cảnh báo rằng nếu không có kế hoạch sử dụng hợp lý không chú ý đến công tác bổ cập thì nguồn nước ngầm có khả năng chỉ khai thác được trong 30 nãm nữa. Ngoài ra các nguồn cung cấp nước khác của thành phố như sông ngòi kênh rạch cũng đang rơi vào tình trạng ô nhiễm đáng báo đề này đã và đang có những tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trước tình hình đó việc sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt đã và đang trở thành một vấn Sinh viên K50CLC2 Trường Đại học Ngoại thương CS2 Email truongynhi810@. Sinh viên K50CLC2 Trường Đại học Ngoại thương CS2 Email hanhnguyencaoftu@. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.