TAILIEUCHUNG - Những Vấn Đề Cơ Bản Của Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Năm 2009 1

TS. ĐINH TRUNG TỤNG.(Chủ biên)NHỮNG VẤN OẼ Cơ BẢN CỦALUẬT TRÁCH NHÀ 2009NHÀ XUẤT BẢN T ư NỘI - 2009.❖ CHỦ . Đinh Trung Tụng - Thứ trưỏng Bộ Tư pháp❖ TẬP THỂ TÁC GÍẢ.■- PG S. TS. Dương Đăng Huệ - Vụ trưỏng Vụ Pháp luật - Kinh tê'.- TS. Nguyễn Văn Tuân - Tổng biên tập Tạp chí dân chủ và pháp ThS. Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Vụ trưỏng Vụ Pháp luật - Kinh ThS. Lê Minh Phương - Chuyên viên Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh ThS. Nguyễn Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Pháp luật - Kinh GIỚI Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5,.Quổc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thưòng thiệt hại do , công chức gây ra trong khi thi hành công vụ. Đồng thòi,.việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội bộ, công chức trong thực thi công vụ thông qua việc rõ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường của do hành vi trái pháp luật của ngưòi thi hành công xác dịnh trách nhiệm hoàn trả của họ. Chính vì vậy,.Luật này có tác động rất lốn đến người dân và các cán bộ,.công chức nhà nướcĐế giúp bạn đọc kịp thời tìm hiểu đạo luật này, ban Tư pháp phối hỢp với Vụ pháp luật Dân sự - Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn cuốn sách ^^Những ề cơ b ản của L u ậ t Trách n h iệm bồi thư ờng của N h n ă m 2009". Cuốn sách đươc biên soan bởi gia đã trực tiếp tham gia vào quá trình soạn Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcXin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!Hà Nội, tháng 9 / XUẤT BẢN T ư thứ QUY ĐỊNH PHÁP TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỬNG CỦA NHÀ . | TS. ĐINH TRUNG TỤNG (Chủ biên) NHỮNG VẤN OẼ Cơ BẢN CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NÃM 2009 NHÀ XUẤT BẢN T ư PHÁP HÀ NỘI - 2009 ❖ CHỦ BIÊN TS. Đinh Trung Tụng - Thứ trưỏng Bộ Tư pháp ❖ TẬP THỂ TÁC GÍẢ ■ - PG S. TS. Dương Đăng Huệ - Vụ trưỏng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tê' - TS. Nguyễn Văn Tuân - Tổng biên tập Tạp chí dân chủ và pháp luật - ThS. Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Vụ trưỏng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế - ThS. Lê Minh Phương - Chuyên viên Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế - ThS. Nguyễn Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế LỜI GIỚI THIỆU Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quổc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thưòng thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ. Đồng thòi, việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước củng sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ thông qua việc xác định rõ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do hành vi trái pháp luật của ngưòi thi hành công vụ và xác dịnh trách nhiệm hoàn trả của họ. Chính vì vậy, Luật này có tác động rất lốn đến người dân và các cán bộ, công chức nhà nước. Đế giúp bạn đọc kịp thời tìm hiểu đạo luật này, Nhà xuất ban Tư pháp phối hỢp với Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tê Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn cuốn sách ^^Những vân đ ề cơ b ản của L u ậ t Trách n h iệm bồi thư ờng của N h à nước n ă m 2009". Cuốn sách đươc biên soan bởi nhóm chuyẻn gia đã trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!. Hà Nội, tháng 9 /2009 NHÀ XUẤT BẢN T ư PHÁP 6 Phần thứ nhất CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỂ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỬNG CỦA NHÀ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.