TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở tỉnh Bình Định nhằm chỉ ra những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nhằm đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu do thực tiễn cuộc sống đặt ra, trong quá trình thực thi pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN NHẬT QUÂN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI- năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN NHẬT QUÂN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành : Luật kinh tế Mã số : Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI - năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Minh Đức. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng, và trung thực, tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả luận văn Trần Nhật Quân MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 7 . Sự cần thiết phải bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp . 7 . Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 7 . Cơ cấu của pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 10 . Các yêu cầu đối với pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp . 11 . Các yếu tố tác động đến pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp . 12 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.