TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Mỹ Thủy

Mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Mỹ Thủy sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Trường THCS Mỹ Thủy TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018­2019 Số BD: Môn: TOAN 9 ́ Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ A (Đề gồm 2 trang và 16 câu hỏi) Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3,0 đ) Với mỗi câu sau đây đều có 4 phương án A, B, C, D để lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng. Câu 1. Khẳng định nào đúng? ( −5 ) ( −5 ) 2 2 A. 52 = 5 ; B. ­ 52 = 5 ; C. = −5 ; D. ­ =5. Câu 2. Hàm số y m 1 x 3 là hàm số bậc nhất khi A. m 1 B. m 1 C. m 1 D. m 0 Câu 3. Cho tam giác DEF vuông tại D, có DE = 3cm; DF = 4cm. Khi đó độ dài cạnh huyền bằng : A. 5cm2 B. 7cm C. 5cm D. 10cm Câu 4. Đường tròn tâm A có bán kính 3cm là tập hợp các điểm: A. Có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 3cm. B. Có khoảng cách đến A bằng 3cm. C. Cách đều A. D. Có khoảng cách đến điểm A lơn ́ hơn hoặc bằng 3cm. Câu 5. Điều kiện xác định của biểu thức 4 − 3x 4 4 4 4 A. x B. x C. x − D. x − 3 3 3 3 Câu 6. Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến ? A. y 1 x B. y = 2 +2x C. y ­2x 1 D. y 3 2 1 x Câu 7. Cho ABC vuông tại A, có AB = 9cm ; AC = 12cm. Độ dài đường cao AH là: A. 7,2cm B. 5cm C. 6,4cm D. 5,4cm Câu 8. Đường tròn là hình có số trục đối xứng: A. 0 ; B. 1; C. 2 ; D. Vô số. Câu 9. Nếu x + 2 = 3 , thì x bằng: A. 1 ; B. 11 ; C. 9 ; D. 7. Câu 10. Tam giác ABC vuông tại A, Bᄉ = 600 , BC = 4cm. Khi đó độ dài đoạn AC: A. 2cm ; B. 3 cm; C. 2 3 cm ; D. 3 3 cm. 1 1 Câu 11. Kết quả của phép tính + là: 3−2 3+2 A. 2 3 ; B 4 ; C. −2 3 ; D. – 4. Đề kiểm tra học kì I năm học 2018­2019 ­ Trang 1­ 2 Câu 12. Cho cos α = khi đó tan α có giá trị là: 3 6 1 2 5. A. ; B. C. ; D. 5 3 5 2 Phần II. Tự luận ( 7,0đ) Câu 13 (2,5điểm) x x 2 Cho biểu thức P = − : ( x .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.