TAILIEUCHUNG - Những Phẩm Chất Của Người Giáo Viên Hiệu Quả 2

a.•reTai lieu tham khaofcn^.S" ^i ^•— ' £1•Jo )I I I I . I1 •Marzano va tg. khac, 1993••Mason va tg. khac, 1992••Renzulli, 1997•Rosenshine& Stevens, 1986••.•.•Shellarcl&Protheroe,2000•.•.•Shernoff va tg. khac, 2003.•.••Taylor va tg. khac, 2003••Tobin, 1980•Tobin&Capie, 1982•Silverman, 1995•Walsh & Sattes, va tg. khac, 1993a.•••••••.•Weiss & Pasley, , 2000••Wenglinsky, 2002••Wenglinsky, 2004tap. Ngay cang c6 nhieu bang a My la'y nhung bai kiem tra kha kho de lam tot nghiep va ap dung vao chuomg trinh kiem tra cho toan bang noi chung.••.•Co Ella thuc sulci mdt gido vien nam rat tot thong tin ve hoc sinh. Co sinh lop 8 mon Tieng Anh va ludn phdt hien dixgc tvtng dd'u hieu cua hoc sinh. Ddii nam hoc, cd cho hoc sinh mot hdi viet mdu va coi mot muc tien phd'n dd'u cua mSi hoc sinh. Co con cho hoc sinh kiem tra ndng luc doc hieu (Degrees of Reading Power-DRP) nhu tieu khac. Trong suot nam hoc, c6 ludn doc, phdn tich va nhdn hoc tap cm hoc sinh, cung nhu cung cap cho cdc em nhung phdn hoi.^mdt each chi tie't vd dung liic. Ben cqnh do, cd Ella cdn giup hoc sinh thdnh nhung nhd tu phe hinh tot nhd't khi c6 chia se cho cdc em each de.; ddnh gid chat luang cong viec cua minh vd cho ban minh nhitng gop tinh xdy dung. Co thudng tong ket, cho diem, vd ddnh gid sutien hoc sinh cua minh. Co Ella thudng xuyen cap nhdt cdc hdi vie't cua.' cdc em vd sic dung nhOng hdi kiem tra ddu khoa de chudn hi tinh than cho.'. hoc sinh ve nhitng hdi kiem tra chinh thicc. Neu thdnh cong dugc tinh hang.\cdc hdi kiem tra chudn thi cd Ella thuc su thdnh cong nhung cd not hang.[ chung nam a nhung dieu hoc sinh cd the Idm dugc, chii khdng phdi qua.' diem so. Nhitng hoc sinh ciia cd Ella khi ra trudng cd the cdi thien viet ciid minh vd tra thdnh nhitng ngudi doc tinh y, cd khd hdy y kien cua minh qua hdi viet hoqc cdc cudc thdo ludnTheo doi va danh gia sir tien bo ciia hoc sinh la mot nhiem vu thuc sir phiic••Wright va tg. khac, va tg. khac, 2003••Tomlinson, 1999Wang va tg. khac, 1993b••Taylor vatg. khac, 1999sinh••Mitchell, doi sit tien bo v a Hem nang cua••«oO -ctLanger, 2000,2001Shulman, 1987TO.'" cac lop duoi. V i the, giao vien cam tha'y rS't ap luc trong viec chudn bi cho dat ket qua t6't trong cac bai kiem tra bang each dieu chinh viec giang day••theo tieu chuan cua bang. Ngay ca khi giao vien cho hoc sinh tham gia cac hoat.^^ng de tim hieu them ve bai hoc, ho van phai kiem tra timg hoc sinh hoc nao. Co rat nhi^u phiicfng ph^p 6i day va cung c6 rat nhi^u each de theo doirj-fong md'i quan he n^y, giao vien va phu huynh c6 su gSn gui hom vdi hoc danh gia su hid'u biet cua hoc sinh. NhiJng giao vien hieu qua ap dung m i )j^gUdi giao vien hieu qua khong ngay tha cho rang b6' me se giiip da con ho lamcong cu ho C O de c6 the tao anh huong tot doi vdi hoc sinh, bao gom ca vi6c s ibai tap, ma ngugc lai ho chia se vdi phu huynh nhiJng cong cu de thdi'gian lamdung bai tap ve nha va nhan xet. Bang a cuoi chuong la danh sach cac li,bai tap Of nha dugc thanh cong nhat (Battle- Bailey, 2003). Cac bac cha me canglieu tham khao chinh v^ cac yeu to ma nhiJng giao vien hieu qua su dung de thc(quan tam den viec hoc cua con, ke ca bai tap ve nha t h i hoc sinh cang c6 dongdoi sir tien bo va ti6m nang ciia hoc de C O thanh tfch to't (Gonzalez, 2002). Giao vien cHia se v a i cha me hoc s6' b i quyet quan l i hoc sinh trong viec l a m bai tap ve nha n h u sau:Tarn q u a n trong cua bai tap ve nha•Ngay nay, ngudi la vSn hoai nghi \6 gia t r i cua bai tap ve nha, dac bi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.