TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Tây Ninh

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Tây Ninh là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Toán lớp 9. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập đề thi. | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Tây Ninh SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY NINH KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I ­ NĂM HỌC 2018­ 2019 Môn kiểm tra: Toán 9 Thời gian: 120 phút I. Lý thuyết: (2 điểm) Câu 1: Phát biểu quy tắc khai phương một tích. Áp dụng: Tính: Câu 2: Chứng minh định lí: “Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy” Câu 3: Vẽ hình và viết 4 định lý của hệ thức lượng trong tam giác vuông II. Bài toán: (8 điểm) Bài 1: (1 điểm) Rút gọn biểu thức: A = 2 8 + 5 32 − 50 + 5 1 Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức: B = B = x +1 1 a) Tìm điều kiện xác định của B. b) Tìm giá trị của x để B = 5 Bài 3: (2 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + m + 3 có đồ thị là (d1) a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến. b) Tìm giá trị của m để (d1) song song với đường thẳng (d2) có phương trình: y = ­2x + 1 c) Xác định giá trị của m để (d1) cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1. Vẽ (d1) với m vừa tìm được. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . d là tiếp tuyến đường tròn tại A .Các tiếp tuyến đường tròn tại B và C cắt D theo thứ tự ở D và E . a/ Tính DOE b/ Chứng minh : DE=BD +CE c/ Chứng minh = R2 ( R là bán kính đường tròn tâm O ) BÀI 5 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 16 cm, BH = 25 cm. Tính độ dài AB, AC, BC, CH? 1 Baøi 6 : Cho hai haøm soá y= x- 2 vaø y= ­ 2x +3. Veõ ñoà 2 thò cuûa hai haøm soá sau treân cuøng moät maët phaúng toaï ñoä. Tìm taïo ñoä giao ñieåm E cuûa hai haøm soá treân.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.