TAILIEUCHUNG - Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh và khả năng đáp ứng của trường Đại học Ngoại thương

Bài viết tìm hiểu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, khả năng đáp ứng của trường ĐHNT, từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh. bài viết để biết thêm chi tiết. | 1 Mã số: 387 Ngày nhận: 20/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 28/4/2017 Ngày duyệt đăng: 28/4/2017 NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO TỈNH QUẢNG NINH VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG Nguyễn Ngọc Lan1 Tóm tắt Bài viết tìm hiểu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, khả năng đáp ứng của trường ĐHNT, từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh. Từ khóa: Nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, Khả năng đáp ứng của trường ĐHNT. Mã số: 387

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.