TAILIEUCHUNG - Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định hợp tác của doanh nghiệp với CS 2 trường Đại học Ngoại thương TP.HCM

Nghiên cứu đã thực hiện việc khảo sát doanh nghiệp và sinh viên nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động hợp tác giữa Cơ sở II với các doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm tăng cường hoạt động này trong tương lai. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với phần mềm FsQCA để làm rõ vai trò của các nhân tố từ góc nhìn của doanh nghiệp. | Mã số: 385 Ngày nhận: 14/5/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: Ngày duyệt đăng: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH HỢP TÁC CỦA DOANH NGHIỆP VỚI CSII TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG TPHCM Nguyễn Thị Huyền Trân1 Hà Hiền Minh2 Trần Hải Phú3 Tóm tắt: Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực, nguồn tri thức và cải tiến công nghệ. Hoạt động này đồng thời góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng và duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ tiếp cận được nguồn nhân lực, tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu mới nhất vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên tại Cơ sở II hoạt động này còn nhiều bất cập, mang tính manh mún, nhỏ lẻ. Nghiên cứu đã thực hiện việc khảo sát doanh nghiệp và sinh viên nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động hợp tác giữa Cơ sở II với các doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm tăng cường hoạt động này trong tương lai. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với phần mềm FsQCA để làm rõ vai trò của các nhân tố từ góc nhìn của doanh nghiệp. Từ khóa: Hợp tác, Nhà trường, Doanh nghiệp Abstract: The cooperation between universities and businesses is an indispensable trend to improve the quality of training, combine theories to practice and better adapt to the enterprises’ need of human resources, knowledge and technology improvements. This activity also contributes to the enhancement and maintenance of enterprises’ competitive advantages by accessing human resources, Bộ môn Nghiệp vụ - Cơ sở II tại , Email: Bộ môn Nghiệp vụ - Cơ sở II tại , Email: 3 Ban CTCT&SV - Cơ sở II tại , Email: 1 2 1 receiving and applying the latest research results into production and business. However, at Faculty II of Foreign Trade .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.