TAILIEUCHUNG - Nét đặc sắc của sức mạnh chính trị - tinh thần trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài viết nêu rõ sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh chính trị - tinh thần của dân tộc là yếu tố có vai trò quyết định làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại này. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Social Sci., 2016, Vol. 61, No. 5, pp. 119-123 This paper is available online at DOI: NÉT ĐẶC SẮC CỦA SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN TRONG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Khuất Văn Hùng Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng Tóm tắt. Bài viết nêu rõ sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh chính trị - tinh thần của dân tộc là yếu tố có vai trò quyết định làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại này. Thắng lợi này không những bảo vệ được thành quả cách mạng mà nhân dân ta giành được từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nó không chỉ là mốc son lịch sử trong truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta mà còn mang tầm vóc quốc tế. Từ khóa: Sức mạnh chính trị - tinh thần, Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Thực dân Pháp. 1. Mở đầu Trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi, một kì tích vẻ vang, ghi thêm một trang sử oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta như những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thời đại Hồ Chí Minh. Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự hội tụ và phát huy đến đỉnh cao sức mạnh của dân tộc đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và được thử thách qua những năm tháng trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nét đặc sắc của sức mạnh chính trị - tinh thần trong chiến thắng Điện Biên Phủ được biểu hiện ở ý chí và trí tuệ của Đảng, quân đội và nhân dân ta. Đó là sức mạnh được bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí quyết tâm kháng chiến, tinh thần dũng cảm hi sinh của quân đội và nhân dân ta, kết hợp chặt chẽ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.