TAILIEUCHUNG - Giáo trình Biên mục mô tả: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Biên mục mô tả" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về biên mục mô tả, sơ lược lịch sử phát triển lý luận và thực tiễn biên mục, giới thiệu một số quy tắc và tiêu chuẩn mô tả thư mục, phương pháp chung mô tả thư mục và tạo lập các điểm truy cập. . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÍJ VÃN S 7N Giáo trình BIÊN MỤC MÒ ĨẢ I Hà NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VÃN VŨ VĂN SƠN GIÁO TRÌNH BIÊN MỤC MÔ TẢ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - 2000 LỜỈ NÓI ĐẦU Nửa sau thế kỷ 20. cộng đồng thư viện thế giới đã chứng kiên một bước phát triển đột biêìi trong lĩnh vực biên mục sự ra đòi của các tiêu chuẩn khổ mầu và qui tắc có tính chất quốc tế. Sự kiện này đã và đang góp phần đẩy mạnh quá trỉnh tin học hoá. nổi kêt mạng và kiểm soát thư mục với mục đích trao đổi và chia sẻ nguồn lực thông tin tư liệu trên phạm vi toàn cầu. í nước ta hiện nay. việc áp dụng mô tả theo tiêu chuẩn quốc tế 1SBD dã phổ biêìi. nhiều thư viện dă chuyển sang biên mục đọc máy thực tế đó đòi hỏi đội Iigũ cán bộ thông tĩu. thư viện hiện nay và tương lai phải được trang bị kiên thức và kỹ nàng mới các qui tắc và giáo trĩnh biên mục hiện có ở nưốc ta VÔÌ1 mang nặng tính thủ công và truyền thông phải được cập nhật nhằm đáp ứng nhu cổu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông tĩu và tint viện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thòi kỳ công nghiệp hoá vố hiện đại hoá cũng như quá trình hội nhập với khu vực và thê giói của đâ t nước Vì vậy. đưực S11 động viên của Bộ môn thông tin-thư viện Trường Đại ỉiọcKhoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Và dong nghiệp chúng tòi mạnh dạn biên soạn giáo trình này trưổc yêu cầu đổi mới chương trình và hiện đại lioá giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường nói riêng và nghiên cứu đào tạo thông tin học và thư viện học nói chung cĩmg như dùng làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác biên mục thực tế những người thiết kế cơ sở d ữ liệu thư mục.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.