TAILIEUCHUNG - Giải quyết tranh chấp trực tuyến - khả năng áp dụng ở Việt Nam

Bài viết phân tích nội dung và đặc điểm ODR, đánh giá và nhận định về thuận lợi và khó khăn nếu áp dụng ODR ở Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra nhận định rằng Việt Nam có thể áp dụng được nếu có sự đồng thuận, thống nhất của các chủ thể tham gia vào giao dịch thương mại điện tử và sự hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước. | Mã số: 375 Ngày nhận: 25/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 28/4/2017 Ngày duyệt đăng: 28/4/2017 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN – KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM Hà Công Anh Bảo1 Lê Hằng Mỹ Hạnh2 Tóm tắt: Giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR) đang là xu hướng và được áp dụng ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở Việt Nam trong thế kỷ 21, sẽ đi cùng với dự báo số lượng tranh chấp của loại hình kinh doanh này sẽ theo chiều hướng gia tăng. Để giải quyết được những tranh chấp đó, khi hệ thống giải quyết tranh chấp của Việt Nam còn đang gặp một số khó khăn, thì ODR liệu có được xem là giải pháp hợp lý để áp dụng ở Việt Nam hay không? Để trả lời vấn đề đó, bài viết phân tích nội dung và đặc điểm ODR, đánh giá và nhận định về thuận lợi và khó khăn nếu áp dụng ODR ở Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra nhận định rằng Việt Nam có thể áp dụng được nếu có sự đồng thuận, thống nhất của các chủ thể tham gia vào giao dịch thương mại điện tử và sự hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước. Từ khóa: tranh chấp, trực tuyến, thương mại điện tử, ODR Abstract: Online Dispute Resolution – ODR is a process which is applied in many developed countries in the world. The strong development of e-commerce in Vietnam in the 21st century will lead to a significant increase in the number of online disputes forecastly. So the question is if ODR is a suitable solution for Vietnam when our dispute settlement system is facing some difficulties. This article will analyze the content and characteristics of ODR, review and assess the advantages and disadvantages if applied ODR in Vietnam, from which, the authors state that Vietnam can apply ODR if there is consensus and unity of actors involved in e-commerce transactions, as well as supporting from government agencies. Key words: dispute, online, e-commerce, ODR 1 2 Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, Email: .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.