TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của truyền miệng đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu trường đại học tại Việt Nam

Bài báo này xây dựng mô hình ảnh hưởng của truyền miệng đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy truyền miệng có tác động đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của trường đại học, đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy tác động của hình ảnh thương hiệu đến danh tiếng thương hiệu. Kết quả của nghiên cứu này đóng góp một cơ sở khoa học cho các trường đại học để quảng bá hình ảnh và danh tiếng thương hiệu bằng công cụ truyền miệng và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này. | Mã số: 371 Ngày nhận: 25/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 28/4/2017 Ngày duyệt đăng: 28/4/2017 ẢNH HƢỞNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐẾN HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG THƢƠNG HIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM Nguyễn Trần Sỹ1 Trƣơng Bích Phƣơng2 Trịnh Ngọc Thanh3 Tóm tắt Truyền miệng được xem là một hình thức truyền thông lâu đời nhất và đã có nhiều nghiên cứu về truyền miệng trong lĩnh vực marketing. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, mức độ cạnh tranh giữa các trường đại học ngày một gia tăng, người học đánh giá thương hiệu trường đại học, lựa chọn trường phụ thuộc rất lớn vào yếu tố truyền miệng, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hường của truyền miệng đến thương hiệu trường đại học. Bài báo này xây dựng mô hình ảnh hưởng của truyền miệng đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy truyền miệng có tác động đến hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của trường đại học, đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy tác động của hình ảnh thương hiệu đến danh tiếng thương hiệu. Kết quả của nghiên cứu này đóng góp một cơ sở khoa học cho các trường đại học để quảng bá hình ảnh và danh tiếng thương hiệu bằng công cụ truyền miệng và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này. Từ khóa: Truyền miệng, hình ảnh thương hiệu, danh tiếng thương hiệu, thương hiệu trường đại học Abstract 1 Bộ môn Cơ sở-Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương-cơ sở 2, Email: Bộ môn Cơ sở-Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương-cơ sở 2, Email: 3 Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại thương-cơ sở 2, Email: 2 1 Word-of-mouth (WOM) has been considered to be the most traditional method of advertising and there have been a lot of researches into the word-of-mouth in marketing. However, the competitive edge in education and training among universities in Vietnam has been increasing. Students’ evaluation and choice

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.