TAILIEUCHUNG - Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

Bài viết hệ thống hóa và phân tích các mô hình và hình thức hợp tác toàn diện giữa các trường đại học và doanh nghiệp, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công của mối quan hệ hợp tác đó. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả gợi ý một số yếu tố đảm bảo hợp tác thành công, và đề xuất một số hướng đi để các bên tham khảo nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của mối quan hệ liên kết hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm đem lại lợi ích cho các bên liên quan. | Mã số: 369 Ngày nhận: 10/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 26/4/2017 Ngày duyệt đăng: 26/4/2017 THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP Nguyễn Thu Thủy1, Bùi Thị Kim Phúc2 Tóm tắt Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ngày càng thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực đối với các bên liên quan trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập sâu sắc. Bài viết hệ thống hóa và phân tích các mô hình và hình thức hợp tác toàn diện giữa các trường đại học và doanh nghiệp, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công của mối quan hệ hợp tác đó. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả gợi ý một số yếu tố đảm bảo hợp tác thành công, và đề xuất một số hướng đi để các bên tham khảo nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của mối quan hệ liên kết hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm đem lại lợi ích cho các bên liên quan. Từ khóa: Hợp tác, trường đại học - doanh nghiệp, yếu tố thành công, mô hình hợp tác Abstract The collaboration between universities and enterprises has been playing an increasingly important role in the context of tougher competition and deeper global integration. This paper systemizes and analyzes various models and modes of university-enterprise comprehensive collaboration, then points out the key factors that influence the success of this collaboration. Consequently, the paper suggests several practical elements for the success in Vietnam context and proposes some directions for universities and enterprises towards improving the efficiency of this type of collaboration in order to benefit all stakeholders. Keywords: University-enterprise, collaboration, key factors of success, models of collaboration. 1 2 Trường Đại học Ngoại thương, Email: Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh, Email: 1 Đặt vấn đề Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế sâu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.